Phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về viễn thám

Ông Nguyễn Quốc Khánh – Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho biết: Trong 5 năm qua, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cải tiên tiến có nhiều khởi sắc.

 

Nội dung phong trào hướng vào thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Phong trào thi hút nhiều nhà khoa học trẻ tham gia, nhiều đề tài khoa học công nghệ được ứng dụng rộng rãi. Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được ứng dụng có hiệu quả trong thực tế, từng bước hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về viễn thám và cải tiến công nghệ hỗ trợ tích cực cho các các hoạt động giám sát, điều tra tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Về công tác quản lý khoa học, Cục đã kiểm tra sát sao tiến độ thực hiện của các đề tài nghiên cứu khoa học. Nhìn chung các Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo đúng tiến độ và khối lượng công việc đã phê duyệt.

Trong 5 năm qua, Cục đã thực hiện 33 đề tài (2 đề tài cấp Nhà nước, 21 đề tài cấp Bộ, 16 đề tài cấp cơ sở). Các đề tài cấp Bộ tập trung vào các nội dung phục vụ công tác quản lý của Cục: xây dựng các tiêu chí, quy định kỹ thuật phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng viễn thám; xây dựng văn bản quy phạm về viễn thám; phát triển công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ viễn thám.

Các đề tài cơ sở tập trung vào các nhiệm vụ đề xuất xây dựng các quy trình công nghệ định mức kinh tế kỹ thuật và cải tiến nâng cao hiệu quả sản xuất, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, công tác nghiên cứu và triển khai ứng dụng viễn thám của Cục. Đang triển khai trong năm 2020, Cục Viễn thám quốc gia chủ trì thực hiện 20 đề tài, trong đó: 02 đề tài cấp Nhà nước( thuộc chương trình công nghệ vũ trụ); 13 đề tài cấp Bộ (3 đề tài mở mối năm 2017, 7 đề tài mở mới năm 2018, và 3 đề tài mở mới năm 2020; 5 đề tài cấp cơ sở.

Giai đoạn 2020 – 2025, Cục Viễn thám Quốc gia tập trung xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 Đề án thuộc “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040” ban hành kèm theo Quyết định số 149/2019/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghiên cứu và đề xuất xây dựng quy trình cung cấp dữ liệu viễn thám, xây dựng dịch vụ công về viễn thám, hướng dẫn về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ứng dụng viễn thám tại các Bộ, ngành, địa phương.


monre.gov.vn

Tin cùng chuyên mục