Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 464/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0.

 Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0

Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai CQĐT kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm bảo tính kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin trong và ngoài tỉnh, tránh trùng lặp, lãng phí và đạt được mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại tỉnh.

Cụ thể, xác định các thành phần và mối quan hệ giữa các thành phần của Kiến trúc CQĐT tỉnh nhằm trợ việc lập kế hoạch CNTT của cơ quan trong tỉnh, Cung cấp thông tin cho lãnh đạo các cấp phục vụ việc xác định các dự án/hạng mục CNTT ưu tiên triển khai trên địa bản tỉnh. Đảm bảo tăng cường gắn kết giữa cải thiện công nghệ và nghiệp vụ khi triển khai ứng dụng CNTT vào giải quyết nghiệp vụ của các cơ quan. Đồng thời, tăng tính linh hoạt của cơ quan (triển khia ứng dụng dịch vụ CNTT một cách nhanh hơn; tăng cường hiệu quả, hiệu suất của hạ tầng CNTT; triển khai nghiệp vụ mới một cách nhanh chóng; cải thiện việc ra quyết định); Xác định Lộ trình và kế hoạch tổng quát trong việc triển khai kiến trúc CQĐT tỉnh.

Định hướng đẩy mạnh xây dựng CQĐT, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng phù hợp với định hướng của quốc gia về Chính phủ điện tử.

Phát triển Kiến trúc CQĐT tỉnh Tuyên Quang theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tích hợp dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa và số hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, Kiến trúc Chính quyền Điện tử tỉnh, phiên bản 1.0 gồm những thành phần: đối tượng sử dụng, kênh truy cập, dịch vụ Cổng thông tin điện tử, Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), ứng dụng và cơ sở dữ liệu, các dịch vụ chia sẻ và tích hợp, nền tảng chia sẻ và tích hợp cấp tỉnh (LGSP), hạ tầng kỹ thuật.

Các nhiệm vụ cụ thể thực hiện kiến trúc được phân chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2018 với các nhiệm vụ: xây dựng các ứng dụng nghiệp vụ CQĐT tỉnh Tuyên Quang, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh, xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP), tư vấn và đào tạo kiến trúc. Giai đoạn 2 từ từ năm 2020 gồm các nhiệm vụ: xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh, xây dựng hệ thống an toàn thông tin toàn Tỉnh, xây dựng Hệ thống EAMS. Giai đoạn 3 từ từ năm 2022 gồm các nhiệm vụ: tư vấn và đào tạo kiến trúc (tiếp tục), nâng cấp hệ thống Thư điện tử, trang bị cơ sở hạ tầng cho cơ quan nhà nước

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai áp dụng Kiến trúc CQĐT tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các tổ chức có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nội dung của Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh. UBND các huyện, thành phố đề xuất kế hoạch, dự án ứng dụng CNTT phù hợp với kiến trúc được duyệt; tổ chức triển khai dự án đã được duyệt theo quy định.

tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục