,

Khoa học công nghệ về TN&MT - Xây dựng Chiến lược ngành TN&MT giai đoạn 2011 - 2020 TN&MT là trụ cột chính trong phát triển bền vững

Xây dựng thể chế quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nâng cao năng lực nghiên cứu, tư duy, phân tích kinh tế trong ngành là các định hướng chủ đạo của Chiến lược Phát triển ngành TN&MT giai đoạn 2011 - 2020.

Báo cáo dự thảo về tình hình xây dựng Chiến lược ngành TN&MT giai đoạn 2011 - 2020 do Viện Chiến lược Chính sách TN&MT xây dựng, trình Bộ trưởng trong tháng 9 này để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khẳng định: Phát triển bền vững là định hướng chủ đạo và yêu cầu xuyên suốt trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo, TN&MT là nền tảng của sự tồn tại và phát triển xã hội, vừa là "đầu vào" và "đầu ra" của nền kinh tế. Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững đất nước. Phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường phải trở thành định hướng chủ đạo và yêu cầu xuyên suốt trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, con người là trung tâm, là động lực và là nhân tố quyết định của Chiến lược Phát triển ngành tài nguyên và môi trường. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngành TN&MT vừa có chuyên môn, nghiệp vụ cao vừa có tinh thần, thái độ phục vụ tốt...

Đẩy mạnh kinh tế hóa trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cũng là một quan điểm phát triển được nhấn mạnh trong báo cáo. Đó là đẩy mạnh kinh tế hóa theo hướng thúc đẩy việc vận dụng các nguyên lý kinh tế, áp dụng các cơ chế, công cụ kinh tế mạnh mẽ trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Theo đó, xây dựng thể chế quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, sẽ tiếp tục tiếp cận tổng thể, tầm nhìn dài hạn và áp dụng các phương thức, mô hình, tiêu chuẩn tiên tiến.

Mục tiêu chủ yếu về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đến năm 2020 sẽ tập trung vào 4 nội dung chính. Đó là hình thành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về TN&MT; Nâng tỷ lệ đóng góp của ngành TN&MT không dưới 20% tổng thu ngân sách và không dưới 30% GDP; Giảm số vụ khiếu kiện, khiếu nại, các vi phạm pháp luật về TN&MT xuống mức bằng 50% của năm 2010; Bảo đảm các điều kiện cần thiết về tài nguyên và môi trường phục vụ chính sách an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an sinh xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Tại cuộc họp mới đây về dự thảo Chiến lược Phát triển ngành, Viện trưởng  Nguyễn Văn Tài cho biết, Chiến lược Phát triển ngành TN&MT là một bộ phận cấu thành quan trọng của Chiến lược Phát triển KT - XH, là một trong 3 trụ cột chính của định hướng phát triển bền vững của đất nước.

Theo đó, mục tiêu phát triển tổng quát đến năm 2020 của ngành TN&MT là xây dựng ngành TN&MT đủ mạnh, đảm bảo cung cấp hạ tầng thông tin kỹ thuật cơ bản về địa chất, địa hình, địa chính, khí tượng thủy văn và môi trường; Thông tin dự báo về thời tiết, thiên tai, biến đổi khí hậu đáp ứng các nhu cầu của các cấp, các ngành và xã hội; Phân bổ hợp lý khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; Ngành TN&MT là một trong các ngành đóng góp chủ chốt cho ngân sách Nhà nước; thực sự là một trong 3 trụ cột chính đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Monre

Tin cùng chuyên mục