,

Khoa học công nghệ về TN&MT - 7 chương trình KH&CN phục vụ quản lý tổng hợp, thống nhất biển đảo

Mục tiêu nhằm xác lập và cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề xuất và hoàn thiện khung chính sách, pháp luật và thể chế quản lý tổng hợp, thống nhất, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với các vùng biển và hải đảo Việt Nam. Áp dụng được các phương pháp, công nghệ tiên tiến trong dự báo, giám sát, điều tra TN&MT, sinh thái biển, cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quy hoạch tổng thể biển và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao năng lực và khả năng hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ Việt Nam.

Theo đó các sản phẩm KH&CN chính bao gồm: Các khung pháp lý, thể chế chính sách về quy hoạch khai thác, quản lý các vùng biển và hải đảo, về ưu tiên đầu tư đầu tư phát triển kinh tế xã hội các hải đảo quan trọng.

Đó còn là công nghệ, phương pháp, mô hình tính toán và phần mềm ứng dụng trong dự báo để đánh giá, dự báo tình trạng biển và các hải đảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội biển đảo, bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển và vùng biển, bảo đảm an sinh xã hội biển đảo.

Các nghiên cứu sẽ cho các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, các giải pháp ứng cứu và khắc phục các sự cố môi trường và thiên tai trên biển, các quy trình công nghệ, giải pháp tiên tiến phục vụ quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý TN&MT biển và hải đảo phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Đó là cơ sở khoa học thực tiễn cho việc quy hoạch khai thác, sử dụng biển và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo đảm an ninh, quốc phòng trên một số vùng biển, hải đảo, ven biển, chú trọng phục vụ một số ngành kinh tế biển và vùng biển trọng điểm có ý nghĩa chiến lược.

Các cơ sở dữ liệu khoa học, bản đồ các loại theo tỷ lệ thích hợp, các báo cáo chuyên đề, sách chuyên khảo, các công trình KHCN công bố, khung thể chế, chính sách… cũng là những sản phẩm quan trọng bên cạnh kết quả đào tạo, nâng cao tiềm lực và khả năng hội nhập quốc tế về KHCN biển của Việt Nam.

Theo lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 40% đề tài, dự án sau khi hoàn chỉnh sẽ cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề xuất và hoàn thiện khung chính sách, pháp luật và thể chế quản lý tổng hợp biển và hải đảo Việt Nam. 30% đề tài, dự án có kết quả được áp dụng các công nghệ tiên tiến trong điều tra tài nguyên khoáng sản, dự báo biển và giám sát môi trường sinh thái biển.

30% đề tài còn lại có các kết quả cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để làm rõ các vấn đề cơ bản của biển Đông nhằm bảo vệ và khẳng định chủ quyền quốc gia; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quy hoạch tổng thể, phát triển kinh tế xã hội và quản lý tổng hợp biển và vùng duyên hải trong biến đổi khí hậu và nước biển dâng…

Cần nói thêm rằng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa đề xuất với Bộ KH&CN Chương trình KHCN biển Quốc gia, giai đoạn 2011- 2015 để Bộ KH&CN - cơ quan quản lý Nhà nước về KHCN - tham khảo, xem xét phối hợp với Tổng cục hoàn thiện Chương trình này trong giai đoạn tới, bám sát các nhiệm vụ và yêu cầu đặt hàng của cơ quan quản lý Nhà nước về biển và hải đảo.

Monre

Tin cùng chuyên mục