[Infographic] – Bộ TN&MT cung cấp 71 dịch vụ công trực tuyến

Từ ngày 20/10/2017, Bộ TN&MT cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 cho 58 thủ tục và ở mức độ 4 cho 13 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Trước đó, đầu năm 2017, Bộ TN&MT đã cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến. 
 

 

Danh mục 71 thủ tục được thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến

TT

Đơn vị và tên dịch vụ công

Địa chỉ truy cập trực tuyến

Mức độ cung cấp

Ghi chú

I

Tổng cục Môi trường

1

Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại

https://vnsw.gov.vn

4

Không có lệ phí và trả kết quả trực tuyến

2

Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án (cấp Trung ương)

dvctt.monre.gov.vn

4

Không có lệ phí và trả kết quả qua

dịch vụ bưu chính công ích

theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg

3

Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

dvctt.monre.gov.vn

4

4

Xin ý kiến việc điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (đối với trường hợp điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và điều chỉnh theo hướng không làm gia tăng hoặc gia tăng không đáng kể tác động xấu đến môi trường)

dvctt.monre.gov.vn

4

5

Cấp giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

dvctt.monre.gov.vn

4

6

Cấp Giấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

dvctt.monre.gov.vn

4

7

Cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam

dvctt.monre.gov.vn

4

8

Đề nghị sử dụng dung dịch khoan nền không nước

dvctt.monre.gov.vn

4

9

Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản

dvctt.monre.gov.vn

4

10

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp Trung ương)

dvctt.monre.gov.vn

3

 

11

Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

dvctt.monre.gov.vn

3

 

12

Điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

dvctt.monre.gov.vn

3

 

13

Cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

dvctt.monre.gov.vn

3

 

14

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

dvctt.monre.gov.vn

3

 

15

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (cấp Trung ương)

dvctt.monre.gov.vn

3

 

16

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (cấp Trung ương)

dvctt.monre.gov.vn

3

 

17

Chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường

dvctt.monre.gov.vn

3

 

18

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) (cấp Trung ương)

dvctt.monre.gov.vn

3

 

19

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)

dvctt.monre.gov.vn

3

 

20

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

dvctt.monre.gov.vn

3

 

21

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)

dvctt.monre.gov.vn

3

 

22

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)

dvctt.monre.gov.vn

3

 

23

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

dvctt.monre.gov.vn

3

 

24

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

dvctt.monre.gov.vn

3

 

25

Cấp Giấy chứng nhận An toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen

dvctt.monre.gov.vn

3

 

26

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

dvctt.monre.gov.vn

3

 

27

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

dvctt.monre.gov.vn

3

 

28

Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

dvctt.monre.gov.vn

3

 

II

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

29

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

dvctt.monre.gov.vn

3

 

30

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (cấp Trung ương)

dvctt.monre.gov.vn

3

 

31

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (cấp Trung ương)

dvctt.monre.gov.vn

3

 

32

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (cấp Trung ương)

dvctt.monre.gov.vn

3

 

33

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (cấp Trung ương)

dvctt.monre.gov.vn

3

 

34

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

dvctt.monre.gov.vn

3

 

35

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

dvctt.monre.gov.vn

3

 

36

Cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về địa chất, khoáng sản

dvctt.monre.gov.vn

3

 

37

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản

dvctt.monre.gov.vn

3

 

38

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

dvctt.monre.gov.vn

3

 

39

Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sản

dvctt.monre.gov.vn

3

 

III

Cục Biến đổi khí hậu

40

Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC

https://vnsw.gov.vn

4

Không có lệ phí và trả kết quả trực tuyến

41

Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC

https://vnsw.gov.vn

4

42

Xác nhận đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b

https://vnsw.gov.vn

4

43

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

dvctt.monre.gov.vn

3

 

44

Công nhận Bên thứ ba (TPE) của dự án JCM

dvctt.monre.gov.vn

3

 

45

Tự nguyện rút công nhận Bên thứ ba (TPE)

dvctt.monre.gov.vn

3

 

46

Phê duyệt phương pháp luận/phê duyệt phương pháp luận sửa đổi, bổ sung

dvctt.monre.gov.vn

3

 

47

Đăng ký, phê duyệt dự án JCM

dvctt.monre.gov.vn

3

 

48

Phê duyệt Tài liệu thiết kế dự án (PDD) sửa đổi, bổ sung

dvctt.monre.gov.vn

3

 

49

Thôi không tham gia dự án hoặc hủy đăng ký dự án

dvctt.monre.gov.vn

3

 

50

Cấp tín chỉ cho dự án JCM

dvctt.monre.gov.vn

3

 

51

Hủy yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCM

dvctt.monre.gov.vn

3

 

IV

Cục Quản lý tài nguyên nước

52

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

dvctt.monre.gov.vn

3

 

53

Gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

dvctt.monre.gov.vn

3

 

54

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn, đối với các trường hợp sau: - Bị mất;- Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được

dvctt.monre.gov.vn

3

 

55

Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

dvctt.monre.gov.vn

3

 

56

Cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất

dvctt.monre.gov.vn

3

 

57

Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

dvctt.monre.gov.vn

3

 

58

Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

dvctt.monre.gov.vn

3

 

59

Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

dvctt.monre.gov.vn

3

 

60

Cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

dvctt.monre.gov.vn

3

 

61

Gia hạn giấy phép thăm dò nước dưới đất

dvctt.monre.gov.vn

3

 

62

Gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

dvctt.monre.gov.vn

3

 

63

Gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

dvctt.monre.gov.vn

3

 

64

Gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

dvctt.monre.gov.vn

3

 

65

Gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

dvctt.monre.gov.vn

3

 

V

Cục  Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

66

Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

dvctt.monre.gov.vn

3

Không có lệ phí và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/ QĐ-TTg

67

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

dvctt.monre.gov.vn

3

68

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

dvctt.monre.gov.vn

3

69

Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

dvctt.monre.gov.vn

3

70

Thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

dvctt.monre.gov.vn

3

71

Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

http://bandovn.vn

4


Monre

Tin cùng chuyên mục