Tổng kết công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 2009

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai, năm 2009 hầu như không có cơn bão và áp thấp nhiệt đới nào ảnh hưởng lớn đến địa bàn tỉnh. Tổng lượng mưa mùa lũ các khu vực trong tỉnh năm 2009 thấp hơn trung bình nhiều năm trước. Những tháng cuối năm 2009 đầu năm 2010 đã xẩy ra hạn hán tại một số khu vực trong tỉnh, lượng nước trên các sông hồ đều ở mức thấp. Về thuỷ văn, năm 2009 là năm ít lũ, mùa lũ kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Mực nước cao nhất trong năm thấp hơn nhiều năm cùng kỳ.