,

Nhiều hoạt động phổ biến đưa thông tin khí tượng thủy văn vào cuộc sống

Bộ TN&MT vừa cho biết, thực hiện Luật Khí tượng thuỷ văn, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ sở giáo dục và đào tạo... thực hiện nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hoạt động khí tượng thuỷ văn.

 

Cụ thể, Bộ đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng các chương trình phổ biến kiến thức và cách phòng tránh các loại hình thiên tai nguy hiểm; Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xây dựng tủ sách pháp luật tại các Đồn Biên phòng các tỉnh miền núi phía Bắc; ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi "khí tượng thuỷ văn trong em" trên phạm vi toàn quốc thu hút được 33.553 tác phẩm dự thi (trong đó có 32.954 bài viết, 599 video clip).

Đặc biệt là triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ TN&MT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026, cung cấp thông tin để ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 11/02/2022 về tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 10...

Để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các cấp trong công tác khí tượng thuỷ văn, Tổng cục Khí tượng thuỷ văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thuỷ văn theo hình thức tập trung và trực tuyến đến 1000 điểm cầu mỗi đợt, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra thi hành pháp luật khí tượng thuỷ văn tại các địa phương để trao đổi, phổ biến các nội dung về quản lý nhà nước về khí tượng thuỷ văn cho cán bộ các Sở, ban, ngành, các chủ công trình khí tượng thuỷ văn, trong đó có tỉnh Ninh Thuận...

Trao giải cuộc thi “Khí tượng thủy văn trong em” được tổ chức trực tuyến tại nhiều điểm cầu

Tuy nhiên, việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ các cấp về lĩnh vực khí tượng thuỷ văn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như kinh phí dành cho công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa tổ chức thường xuyên, đối tượng tuyên truyền chưa được sâu rộng, hình thức, phương pháp tuyên truyền chưa đa dạng, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thuỷ văn tại địa phương còn một số bất cập....

Vì vậy, để tăng cường hỗ trợ địa phương về công tác tuyên tuyền, phổ biến kiến thức, pháp luật cho cộng đồng (người dân, doanh nghiệp) và nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ các cấp (tỉnh, huyện, xã), trong thời gian tới Tổng cục Khí tượng thuỷ văn dự kiến giao các đơn vị trực thuộc triển khai một số hoạt động như sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật cho cộng đồng và nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ các cấp về công tác khí tượng thuỷ văn, thông qua các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến tổng kết, đánh giá phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật Khí tượng thuỷ văn, xây dựng quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác.

 Xem xét, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành biệt phái viên chức ngành khí tượng thuỷ văn đến làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường; Hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh trong việc triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn có liên quan tới trách nhiệm, thẩm quyền của địa phương... 

Theo: https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục