Phê duyệt danh mục Chương trình Lâm nghiệp - giai đoạn 3 do Đức viện trợ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án "Chương trình hỗ trợ quản lý và sử dụng rừng bền vững, thương mại và tiếp thị sản phẩm lâm sản chính tại Việt Nam (Chương trình Lâm nghiệp) - giai đoạn 3" do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện văn kiện dự án và tiến hành thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án theo quy định hiện hành.