Hợp tác quốc tế: Mở rộng tầm nhìn, tận dụng cơ hội

Hợp tác quốc tế sâu rộng là một mục tiêu của ngành TN&MT nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường ở Việt Nam. Các nhà tài trợ quốc tế ngày càng tăng niềm tin vào sự nỗ lực hợp tác của ngành TN&MT. Ngay từ khi thành lập Bộ, công tác hợp tác quốc tế được xác định tập trung đẩy mạnh và mở rộng hợp tác song phương và đa phương; tổ chức xây dựng, thực hiện và quản lý các chương trình/dự án hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đẩy mạnh các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế có nội dung liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước về TN&MT...