,

Cấp phép dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài phải có ý kiến của quốc phòng, công an

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư năm 2005 theo hướng quy định chặt chẽ hơn về thẩm quyền, điều kiện và trình tự thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều diện tích đất, dự án trồng rừng.

Trong đó Thủ tướng lưu ý, nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2006/NĐ-CP cần quy định rõ rằng phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho cơ quan quốc phòng, an ninh địa phương và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi cấp phép đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều diện tích đất, dự án trồng rừng.

Đồng thời Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc ban hành Thông tư hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư đối với việc tuân thủ các quy định pháp luật về cấp Giấy chứng nhận đầu tư, triển khai thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Tạm không cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, trong thời gian Chính phủ soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 nêu trên, UBND các tỉnh không cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài; chủ động phối hợp với các cơ quan quốc phòng, công an trên địa bàn thực hiện rà soát kỹ đối với diện tích đất đã cho thuê tại các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài; trên cơ sở đó thống nhất với nhà đầu tư loại ra khỏi phạm vi triển khai dự án trồng rừng đối với diện tích đất nằm trong khu vực biên giới, khu vực quân sự, khu vực chồng lấn với các dự án khác.

Các doanh nghiệp được tiếp tục triển khai thực hiện trồng rừng đối với diện tích đất đã có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng và không trùng vào tiêu chí quy hoạch là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thủ tướng lưu ý, trường hợp doanh nghiệp đã trồng rừng trên diện tích đất đã làm hồ sơ và được chính quyền địa phương đồng ý chủ trương nhưng chưa có quyết định cho thuê đất, chính quyền địa phương thống nhất địa điểm với cơ quan quốc phòng, công an nếu không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng thì trước mắt, cho phép doanh nghiệp tiếp tục chăm sóc, bảo vệ rừng, đồng thời doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ để UBND cấp tỉnh quyết định cho thuê đất trồng rừng.

Không tiếp tục xem xét cho thuê đất đối với diện tích đất chưa có quyết định cho thuê

Thủ tướng cũng yêu cầu không tiếp tục xem xét cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất đối với diện tích chưa có quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền. Nhà nước đầu tư có thể thực hiện mục tiêu trồng rừng nguyên liệu thông qua hình thức liên kết với các hộ dân, các tổ chức kinh tế được giao đất có thu tiền sử dụng đất để trồng rừng; theo hình thức này các hộ dân, các tổ chức vẫn là chủ sử dụng đất.

Trên cơ sở diện tích đã có quyết định cho thuê đất theo các nguyên tắc xử lý nêu trên, UBND các tỉnh có dự án làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh diện tích đất cho thuê trồng rừng phù hợp với quyết định cho thuê đất; đồng thời bổ sung thêm hình thức hợp tác liên kết với các hộ dân, các tổ chức kinh tế để tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình triển khai dự án trồng rừng.

VEA

Tin cùng chuyên mục