,

Thông tư số 13/2022/TT-BTNMT

Ngày 27/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề ...