,

Sớm hoàn thành điều tra tổng thể về khoáng sản vùng Tây Bắc

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích hợp thực hiện đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc” vào thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến hoàn thành trước năm 2025.

 

Liên quan đến vấn đề này, cử tri tỉnh Hòa Bình có đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai Quyết định số 2183/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có công tác điều tra cơ bản về địa chất tại tỉnh Hòa Bình để làm cơ sở cho địa phương lập quy hoạch cấp tỉnh và khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Quyết định số 2183/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 (Quy hoạch 680).

Theo Quyết định số 680/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu trong Hồ sơ quy hoạch, bảo đảm thống nhất với nội dung của Quyết định này. Tổ chức công bố quy hoạch theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện Quy hoạch.

Đồng thời, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện các nhiệm vụ theo Quy hoạch. Công tác đánh giá giữa kỳ quy hoạch được tiến hành 5 năm/1 lần, báo cáo Chính phủ làm căn cứ để tiếp tục triển khai thực hiện; Chủ động đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ cấp thiết, đột xuất.

Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã được phê duyệt, lập danh mục bổ sung đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thuộc diện khuyến khích tham gia đầu tư bằng vốn của tổ chức, cá nhân, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Khoanh định, công bố loại khoáng sản, vị trí, tọa độ, diện tích thuộc Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thuộc diện khuyến khích tham gia đầu tư bằng vốn của tổ chức, cá nhân trên trang thông tin điện tử của Bộ theo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”, trong đó có diện tích thuộc tỉnh Hòa Bình. Đề án đã được tích hợp vào Quy hoạch 680 nêu trên, dự kiến hoàn thành trước năm 2025.

Kết quả của đề án là cơ sở cho công tác lập, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác các loại khoáng sản (trong đó có quy hoạch tỉnh) và khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất khác về di sản địa chất, địa chất môi trường… trong Quy hoạch sẽ được thực hiện theo các giai đoạn đã được phê duyệt để đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhằm đạt mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Phạm Oanh

Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc nhằm mục tiêu điều tra tổng thể tiềm năng khoáng sản, tài nguyên địa chất, đo vẽ hoàn thiện bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững với 5 mục tiêu cụ thể: Hoàn thành công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc gồm diện tích của các nhóm tờ còn lại đã được quy hoạch; Làm rõ tiềm năng tài nguyên các loại khoáng sản, các tài nguyên địa chất khác; Khoanh định các cấu trúc địa chất thuận lợi để đánh giá khoáng sản ẩn sâu, xác định những thành tạo địa chất chứa quặng ẩn sâu; Tổng hợp, đo vẽ, thành lập bản đồ địa chất, khoáng sản tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc và từng tỉnh…

Theo Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin cùng chuyên mục