Triển khai hiệu quả Đề án chuyển đổi số về dữ liệu dân cư và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thực hiện theo Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ TN&MT đã hoàn thiện triển khai công tác chỉ đạo, xây dựng thể chế và phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử nhằm phục vụ Đề án chuyển đổi số Quốc gia.

 

Trong đó, Bộ TN&MT đã ban hành kế hoạch năm 2023, kiện toàn Tổ công tác triển khai Quyết định 06/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06/CP) và hoàn thiện dịch vụ công về thủ tục “Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận”.

Cụ thể, về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg, Bộ đã rà soát, chuẩn hoá quy trình với 2 thủ tục: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính; Đồng thời, xây dựng, triển khai, tích hợp, cung cấp dịch vụ cổng thông tin (DVCTT) trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tập trung của Bộ, đến nay đã có 44/63 tỉnh, thành phố triển khai, phát sinh 6.147 hồ sơ.

Về cách thức triển khai kết nối, tích hợp, cung cấp DVCTT sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư, Bộ đã hoàn thành xây dựng, kết nối, tích hợp, công bố, cung cấp DVCTT mức độ 4 đối với thủ tục nêu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, kết nối với CSDLQG về dân cư, đến nay đã có 63/63 tỉnh, thành phố triển khai, phát sinh 10.826 hồ sơ.

Qua đó, đối với kết nối, chia sẻ CSDL đất đai Quốc gia với CSDLQG về dân cư, Bộ TN&MT đã kết nối với 63 tỉnh, thành phố với dữ liệu của 428/705 đơn vị cấp huyện, 5.597/10.599 đơn vị cấp xã trên tổng số 25 triệu thửa đất. Đồng thời các dịch vụ dữ liệu dân cư Quốc gia (xác thực thông tin công dân; Xác thực thông tin hộ gia đình; Tra cứu thông tin công dân; Xác nhận số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân,…) được tích hợp lên LGSP (nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh) của Bộ thông qua nền tảng trao đổi dữ liệu Quốc gia (VDXP), phục vụ khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu từ CSDLQG về dân cư, xây dựng CSDL đất đai và tài nguyên môi trường.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, hướng tới Chính phủ số

Nổi bật trong công tác triển khai Đề án 06/CP, Bộ TN&MT đã hoàn thành “Xây dựng giải pháp làm sạch dữ liệu về đất đai và những thông tin nhà ở trong CSDL đất đai Quốc gia” tại văn bản số 1293/BTNMT-CĐS ngày 3/3/2023 cho TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Trong đó hoàn thành điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai quốc gia tại 2 đơn vị cấp xã của tỉnh Hà Nam (phường Hoà Mạc – thị xã Duy Tiên và phường Minh Khai – TP. Phủ Lý) và tại 2 đơn vị cấp xã của TP.Hà Nội (phường Trần Phú – quận Hoàng Mai và phường Chương Dương – quận Hoàn Kiếm). Cùng với đó, Bộ đã hoàn thành rà soát các hệ thống bản đồ hành chính Quốc gia, thống nhất lựa chọn công nghệ và bản đồ số phục vụ cho việc xây dựng, cập nhật, quản lý dữ liệu địa chỉ số về đất đai và nhà ở nhằm kết nối xác thực với CSDLQG về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở, giao dịch bất động sản.

Có thể thấy, công tác chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực đất đai được Bộ TN&MT quan tâm chú trọng, đặc biệt về hướng dẫn chi tiết “Thu thập, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở” nhằm phục vụ làm điểm tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam tại các văn bản hiện hành; Bộ TN&MT cũng đã xây dựng và thực hiện triển khai “Báo cáo rà soát toàn bộ các hệ thống bản đồ hành chính quốc gia, thống nhất lựa chọn công nghệ bản đồ số phục vụ cho việc xây dựng, cập nhật quản lý dữ liệu địa chỉ số về đất đai và nhà ở” theo văn bản số 3691/BTNMT-CĐS ngày 24/5/2023.

Đồng thời, Bộ TN&MT đã hướng dẫn, hỗ trợ với Sở TN&MT các tỉnh để xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử: Các hệ thống quản lý văn bản đi đến, hồ sơ công việc; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử và các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và điều hành công việc; Hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc công tác an toàn thông tin, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thống nhất các nội dung, giải pháp, kế hoạch thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đề án.

Ngoài ra, để phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, Bộ TN&MT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc rà soát, tái cấu trúc quy trình các thủ tục sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ CSDLQG về dân cư để công bố và cập nhật, tích hợp, cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, Cổng Dịch vụ công quốc gia và đã gửi UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương các văn bản đề nghị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.

Về thể chế, chính sách, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để triển khai thực hiện 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng của Bộ, ngành, đồng thời triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát có nội dung quy định liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú là 11 văn bản, lĩnh vực đất đai có 8 văn bản, lĩnh vực địa chất và khoáng sản có 1 văn bản, lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có 2 văn bản. Tổng số các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tài nguyên và môi trường quy định việc nộp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc có yêu cầu về giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện TTHC gồm 9 nội dung, trong đó, lĩnh vực đất đai có 6 nội dung, lĩnh vực địa chất và khoáng sản có 1 nội dung, lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có 2 nội dung. Bộ TN&MT cũng tiếp tục chỉ đạo Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành 6 văn bản đôn đốc việc hoàn thành triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP.

Theo https://monre.gov.vn/

Tin cùng chuyên mục