,

Kế hoạch Nâng cao chỉ số đánh giá, cải thiện vị trí xếp hạng chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Nhằm nâng cao chỉ số đánh giá, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Ngày 03/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 187/KH – UBND về Nâng cao chỉ số đánh giá, cải thiện vị trí xếp hạng chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2022.