Tăng cường công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 20/05/2023, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Văn bản số 903/STNMT-VP về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Nội dung của Văn bản như sau:

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục