,

Hiệu quả từ phiên giao dịch việc làm

Được triển khai hơn 3 năm, những phiên giao dịch việc làm được UBND huyện Yên Sơn tổ chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tạo cơ hội để ...

Vững mạnh từ mỗi tổ chức đảng

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 21- NQ/TW ...