,

Hội nghị giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới các cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu Thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị, sáng 26/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết tới các cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu.