,

Du lịch Tuyên Quang - Những bước phát triển

Những chủ trương, định hướng mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra về phát triển du lịch đã tạo ra cho ngành du lịch của tỉnh có được ...