Chủ tịch nước phát động phong trào "Vệ sinh yêu nước"

Phát động phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân" là để tiếp tục tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Tất cả vì mục tiêu giúp người dân được sống môi trường sạch sẽ hơn, ăn uống một cách an toàn và vệ sinh hơn, dịch bệnh ít hơn.