,

Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cấp xã là gần dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi việc đều xong”. Thấm nhuần lời dạy của Bác và nhận thức rõ tầm quan trọng của cán bộ chủ chốt cấp xã, những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Tuyên Quang luôn quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ cấp cơ sở xã, phường.