Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng, huyện ủy Hàm Yên:

Quán triệt, học tập chuyên đê: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

Ngày 17 và 18-3, Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng; Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức hội nghị quán triệt, giới thiệu chuyên đề: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.