Hội thảo khoa học vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Sáng 2-12, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang giai đoạn hiện nay.
 

Dự hội thảo có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan của tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy và gần 400 học viên của 3 lớp Trung cấp lý luận chính trị Khoá 1, 2, 3 của trường Chính trị tỉnh tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Nông Thị Bích Huệ nhấn mạnh, Hội thảo khoa học là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, khẳng định những giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, đề ra những biện pháp nhằm vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn của tỉnh hiện nay. Ngay sau Hội thảo, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Trường Chính trị tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ. Trường Chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng nội dung các bài viết của Tổng Bí thư vào việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu những bài viết tham gia Hội thảo để biên tập thành chuyên đề, tích hợp đưa vào giảng dạy tại trường và Trung tâm chính trị các huyện, thành phố; làm tài liệu giảng dạy lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng...

Tại hội thảo, tham  luận của các đại biểu đã nêu bật ý nghĩa của tác phẩm, khẳng định đây công trình lý luận xuất sắc, kết tinh trí tuệ của Đảng và nhân dân Việt Nam, phản ánh những thành tựu lý luận được tổng kết, đúc rút từ thực tiễn, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng. Tác phẩm cũng luận giải một cách thấu đáo về việc lựa chọn con đường cách mạng của đảng, của Bác Hồ và nhân dân ta là CNXH và chỉ rõ những nguyên tắc có ý nghĩa sống còn cần nắm vững, kiên định, không được phép ngả nghiêng, dao động trong quá trình xây dựng CNXH ở nước ta.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Các tham luận cũng đã phân tích việc vận dụng tác phẩm của Tổng Bí thư trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, của tỉnh Tuyên Quang trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…

Theo: https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục