Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường, dẫn dắt dân tộc ta

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam và dẫn dắt dân tộc ta tiến đến tương lai tươi sáng.

Ngày 18/5, Đảng và Nhà nước đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010).

Tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các vị lão thành cách mạng, đại diện các tổ chức quốc tế, các cơ quan, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân...

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, với hành trang là chủ nghĩa yêu nước – nhân văn Việt Nam và khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy vấn đề giải phóng dân tộc và con người là nhu cầu cấp thiết không chỉ của Việt Nam mà của tất cả các dân tộc thuộc địa và nhân dân bị áp  bức trên toàn thế giới.

Đặt cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trong quỹ đạo của cách mạng vô sản và là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.

Đó là con đường cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản, đội tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo nhằm đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, thực hiện người cày có ruộng, sau đó tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. 

Đó là đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nhằm thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam và dẫn dắt dân tộc ta tiến đến tương lai tươi sáng.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc, cách mạng nước ta đứng trước nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức, Đảng ta càng phải nắm vững, kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bổ sung, hoàn thiện, phát triển đường lối của Đảng phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ lịch sử mới.

Đó là yêu cầu thiết thực cho việc chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô giá của Đảng và dân tộc ta. Giá trị thực tiễn cao đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh là ở chỗ gắn bó chặt chẽ với cuộc sống, “nói đi đôi với làm”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng ta quyết tâm thực hiện thành công, hiện thực hóa những di huấn của Người trong cuộc sống.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sống, chiến đấu, lao động, học tập làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, bền vững, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là một biểu tượng nổi bật về tinh thần quả cảm của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, qua đó góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do” vẫn còn nguyên giá trị và có tác động mạnh mẽ trong bối cảnh thế giới ngày nay.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một dấu ấn lớn trong sự phát triển chung của nhân loại và lịch sử dân tộc Việt Nam”, bà Katherine Muller Marin khẳng định.

Phát biểu lại Lễ kỷ niệm, đại diện cho thanh niên cả nước, đồng chí Nguyễn Thùy An, gương điển hình về học tập và làm theo lời Bác, công tác tại tỉnh đoàn Nghệ An, đã khẳng định lòng biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ với Bác Hồ kính yêu. Thực hiện lời dạy của Bác, thế hệ trẻ Việt Nam nguyện suốt đời trung thành với lý tưởng cách mạng cao đẹp mà Đảng và Người đã lựa chọn.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một dấu ấn lớn trong sự phát triển chung của nhân loại và lịch sử dân tộc Việt Nam”

 

Bà Katherine Muller   Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội

VGP News

Tin cùng chuyên mục