,

46. Thông báo số 12/TB-TTKT ngày 13/01/2023 của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường: kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022
47. Quyết định số 391/QĐ-STNMT ngày 02/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
48. Quyết định số 345/QĐ-STNMT ngày 14/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021  
49. Thông báo số 31/TB-HĐTDVC ngày 16/09/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
50. Thông báo số 30/TB-HĐTDVC ngày 16/09/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
51. Thông báo số 26/TB-HĐTDVC ngày 31/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021  
52. Thông báo số 26/TB-HĐTDVC ngày 27/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về Điều chỉnh nội dung ôn tập phần thi Ngoại ngữa (tiếng Anh), kỳ thi tuyển Viên chức (vòng 1) Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
53. Thông báo số 25/TB-HĐTDVC ngày 25/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
54. Thông báo số 24/TB-HĐTDVC ngày 25/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Sở tài nguyên và Môi trường năm 2021
55. Quyết định số 267/QĐ-TNMT ngày 18/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức, kỳ tuyển dụng viên chức Sở tài nguyên và Môi trường năm 2021
56. Thông báo số 07/TB-HĐTDVC ngày 10/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự phỏng vấn, xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
57. Quyết định số 257/QĐ-STNMT ngày 09/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức SởTài nguyên và Môi trường năm 2021
58. Thông báo số 08/TB-HĐTDVC ngày 11/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
59. Thông báo số 1147/TB-STNMT ngày 30/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
60. Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2022