,

31. Thông báo số 2071/TB-VPĐK ngày 21/06/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai: kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
32. Thông báo số 160/TB-TTKT ngày 02/6/2023 của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
33. Thông báo số 135/TB-HĐKTSH ngày 15/5/2023 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức: Công nhận Kết quả trúng tuyển kỳ Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường năm 2022
34. Quyết định số 313/QĐ-TTKT ngày 12/5/2023 của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: Công nhận Kết quả Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
35. Thông báo số 26/TB-TTQT ngày 15/5/2023 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường: Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023
36. Thông báo số 767/TB-STNMT ngày 05/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023
37. Thông báo số 116/TB-HĐKTSH ngày 26/4/2023 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức về việc triệu tập danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
38. Thông báo số 1789/TB-VPĐK ngày 12/4/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang: về việc tuyển dụng hợp đồng lao động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
39. Thông báo số 324/TB-STNMT ngày 10/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
40. Thông báo số 52/TB-TTKT ngày 09/3/2023 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường: Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022
41. Quyết định số 16/QĐ-VPĐK ngày 28/02/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc phê duyệt kết quả xét tuyển Hợp đồng lao động năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
42. Thông báo số 964/TB-VPĐK ngày 02/3/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai: Kết quả trúng tuyển Hơp đồng năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
43. Thông báo số 596/TB-VPĐK ngày 28/02/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai: Kết quả xét tuyển hơp đồng năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
44. Thông báo số 399/TB-VPĐK ngày 01/02/2023 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
45. Kế hoạch số 01/KH-VPĐK ngày 01/02/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh: Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang.