,

301. Thông báo số 596/TB-VPĐK ngày 28/02/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai: Kết quả xét tuyển hơp đồng năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
302. Văn bản số 232/STNMT-QLĐĐ ngày 23/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  
303. Văn bản số 31/CV-BQL ngày 09/02/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư Thôn 10, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang  
304. Văn bản số 33/CV-BQL ngày 09/02/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vẫn trong quá trình thực hiện đánh giá tá động môi trường của Dự án: Xây dựng hạ tầng khu dân cư Thôn 4,5, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang  
305. Thông báo số 399/TB-VPĐK ngày 01/02/2023 về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang
306. Kế hoạch số 01/KH-VPĐK ngày 01/02/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh: Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tuyên Quang.
307. Thông báo số 12/TB-TTKT ngày 13/01/2023 của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường: kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022
308. Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 08/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023
309. Thông báo số 2353/TB-STNMT ngày 23/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn nhà cung cấp bộ bàn ghế làm việc cho Sở Tài nguyên và Môi trường
310. Văn bản số 2324/TB-STNMT ngày 19/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mời tham gia Tư vấn gia công, phân tích mẫu khoáng sản trong xây dựng bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023
311. Thông báo số 2257/TB-STNMT ngày 09/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mời tham gia thực hiện gói thầu Lập đề cương chi tiết và dự toán dự án “Điều tra nguồn thải, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu thải của các sông, hồ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
312. Quyết định số 391/QĐ-STNMT ngày 02/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
313. Văn bản số 633/CV-BQL ngày 25/11/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng tuyến đường 13B kéo dài, huyện Sơn Dương
314. Văn bản số 626/CV-BQL ngày 28/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án : xây dựng hạ tầng khu dân cư xóm 14,xã kim Phú, TP Tuyên Quang  
315. Thông báo số 442/TB-STNMT ngày 25/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai danh sách đơn vị, cán bộ, số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang