271. LUẬT TỐ CÁO 2011
272. LUẬT KHIẾU NẠI 2011
273. QUYẾT ĐỊNH 129/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của tỉnh Tuyên Quang
274. LUẬT VIÊN CHỨC 2010
275. LUẬT THANH TRA 2010
276. QUYẾT ĐỊNH 950/2009/QĐ-CTN VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG
277. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 137/2009/QĐ-TTg NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2009 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐƯA NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
278. NGHỊ QUYẾT 21/NQ-CP BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020
279. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH SỐ 19/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
280. NGHỊ ĐỊNH 37/2007/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập
281. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 157/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG THI HÀNH NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ
282. NGHỊ ĐỊNH 103/2007/NĐ-CP Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
283. NGHỊ ĐỊNH 102/2007/NĐ-CP Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ
284. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 47/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VỀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA XÃ HỘI TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
285. NGHỊ ĐỊNH 120/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG