,

61. Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 13/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định tạm thời phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
62. Văn bản số 4402/UBND-THVX ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang v/v điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19
63. Quyết định số 696/QĐ - UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
64. Công văn số 4402/UBND -THVX ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19
65. Phương án 1828/PA-STNMT ngày 08/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang: Phương án Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
66. Văn bản số 4268/UBND-THVX ngày 06/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc chỉ đạo tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19
67. Quyết định số 01/QĐ-TTHC ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên Quang
68. Văn bản số 1039/STTTT-CNTTBCVT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng chống dịch Covid-19
69. Văn bản số 4216/UBND-THVX ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát người từ vùng có dịch đến, trở về tỉnh Tuyên Quang
70. Vản bản số 4191/UBND-THVX ngày 30/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
71. Kế hoạch số 193 /KH-UBND, ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn,linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
72. Thông báo số 144/TB - UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó chỉ huy thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp về công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
73. Thông báo số 141/TB - UBND ngày 23/10/2021 của UBND tỉnh kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp khẩnvề các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
74. Văn bản số 3982/UBND-THVX ngày 16/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc chỉ đạo tạm thời thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
75. Văn bản số 3981/UBND-THVX ngày 16/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả