1. Văn bản số 544/CV-TU ngày 16/7/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc Thực hiện chỉ thị số 03-/CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“
2. Đề cương tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
3. Thông báo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kì 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
4. Thông báo về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Tuyên Quang, theo từng đơn vị bầu cử
5. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
6. Báo cáo Chính trị Đại Hội Đảng bộ Tỉnh Tuyên Quang Khóa XVII
7. Nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
8. Ngày đất ngập nước thế giới năm 2020
9. Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tuyên truyền kiến thức pháp luật về Tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019
10. Hội thảo Đánh giá khí hậu tỉnh Tuyên Quang và Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
11. Xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
12. Tuyên Quang phê duyệt danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất.
13. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện “Đề án truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2025”.