,

76. Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ: Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
77. Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Tuyên Quang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
78. Thông báo số 134/TB - UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
79. Công văn số 3705/UBND-KGVX ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh v/v nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
80. Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND, ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
81. Quyết định số 534/QĐ - UBND ngày 04/9/2021 của UBND tỉnh thành lập trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên Quang
82. Công văn số 3362/UBND - KGVX ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, quán triệt thực hiện phương châm lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”
83. Văn bản 799/STTTT-TTBCXB ngày 07/09/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Thông điệp 5T-“Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội  
84. Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 04/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: thành lập trung tâm chi huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên Quang
85. Quyết định số 295/QĐ-STNMT ngày 03/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang
86. Công văn số 3073/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh
87. Công văn số 2906/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh V/v cho phép các cơ sở GDMN, trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại
88. Văn bản số 2790/UBND-KGVX ngày 07/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang v/v áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19
89. Công điện số 1068/CĐ - TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
90. Văn bản số 2775/UBND-KGVX.ngày 06/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19