1. Công văn số 83/UBND - THVX ngày 09/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covd-19 tại các Khu, cụm công nghiệp
2. Quyết định số 6/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. Quyết định số 2112/QĐ - UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. Thông báo số 177/UBND -TB ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19
5. Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 25/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. Văn bản số 5112/UBND-THVX ngày 23/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
7. Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Cơ sở 2 thu dung, điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Phổi Tuyên Quang
8. Quyết định 2010/QĐ-UBND 19/12/2021 về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 xã Tân Mỹ, Xuân Quang huyện Chiêm Hóa và phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
9. Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11. Văn bản số 4911/UBND-KT ngày 13/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v dừng tổ chức Hội chợ Thương Mại - Du lịch Tuyên Quang năm 2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19
12. Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13. Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14. Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân loại cấp độ dịch
15. Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 21/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường quản lý địa bàn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19