,

31. Thông báo số 2257/TB-STNMT ngày 09/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mời tham gia thực hiện gói thầu Lập đề cương chi tiết và dự toán dự án “Điều tra nguồn thải, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu thải của các sông, hồ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
32. Thông báo số 1780/TB-HĐTLTS ngày 11/10/2022 của Hội đồng thanh lý tài sản - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bán thanh lý tài sản theo hình thức bán thỏa thuận    
33. Thông báo số 1394/MT-BQL ngày 04/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn nhà cung cấp, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
34. Thông báo số 1391/TB-STNMT ngày 03/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mời tham gia thực hiện gói thầu thực hiện nhiệm vụ “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2022 chuyên đề quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh”
35. Thông báo số 01/MT-BQL ngày 26/7/2022 của Ban Quản lý dự án theo Quyết định 191 - Sở Tài nguyên và Môi trường: về việc mời tham gia thực hiện gói thầu Lập dự án “Kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang”
36. Thông báo số 02/MT-BQL ngày 20/7/2022 của Ban Quản lý dự án theo Quyết định 197 - Sở Tài nguyên và Môi trường: về việc mời tham gia thực hiện gói thầu tư vấn Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết dự án “Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”
37. Thông báo số 1200/TB-STNMT ngày 08/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc mời tham gia thẩm định giá gói thầu mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
38. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết Xây dựng hệ thống quản lý, công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang
39. Quyết định phê duyệt tên nhà thầu đủ điều kiện thực hiện gói thầu: Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Na Hang, huyện Na Hang
40. Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang