,

16. Thông báo số 89/TB-TTDVĐGTS và 90/TB-TTDVĐGTS ngày 25/9/2023 về việc đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
17. Quyết định số 272/QĐ-STNMT ngày 20/9/2023 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Đợt 2 năm 2023  
18. Văn bản số 1823/TB-STNMT ngày 09/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất thực hiện dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
19. Quy chế số 57/QC-TTDVĐGTS ngày 10/8/2023 của Trung tâm DVĐGTS: cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang do trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức ngày 13/9/2023
20. Thông báo số 61/TB-TTDVĐGTS ngày 10/8/2023 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản về việc đấu giá tài sản
21. Thông báo số 1631/TB-STNMT ngày 11/08/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu Quan trắc chất lượng nước thải công nghiệp làm căn cứ để thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2023
22. Quyết định số 218/QĐ-STNMT ngày 04/08/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Đợt 1 năm 2023  
23. Thông báo số 1556/TB-STNMT ngày 03/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản là ô tô thanh lý
24. Thông báo số 03/TB-BQL ngày 8/6/2023 của Ban quản lý dự án theo Quyết định số 191: về việc mời tham gia thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu thuộc dự án “Kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang”
25. Thông báo số 06/CV-BQL ngày 01/6/2023 của Ban quản lý dự án thảo Quyết định số 197: về việc Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (Gói thầu số 1: Tư vấn thực hiện dự án Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang)
26. Thông báo số 886/TB-STNMT ngày 17/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mời tham gia tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường
27. Thông báo 703/TB-STNMT ngày 25/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang v/v lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
28. Văn bản số 695/TB-STNMT ngày 25/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
29. Thông báo số 2353/TB-STNMT ngày 23/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn nhà cung cấp bộ bàn ghế làm việc cho Sở Tài nguyên và Môi trường
30. Văn bản số 2324/TB-STNMT ngày 19/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mời tham gia Tư vấn gia công, phân tích mẫu khoáng sản trong xây dựng bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023