Lễ trao Huy hiệu Đảng và Lễ kết nạp đảng viên mới nhân dịp ký niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 - 19/5/2017

  • Lễ trao Huy hiệu Đảng và Lễ kết nạp đảng viên mới nhân dịp ký niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 - 19/5/2017

  • Lễ trao Huy hiệu Đảng và Lễ kết nạp đảng viên mới nhân dịp ký niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 - 19/5/2017

  • Lễ trao Huy hiệu Đảng và Lễ kết nạp đảng viên mới nhân dịp ký niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 - 19/5/2017

  • Lễ trao Huy hiệu Đảng và Lễ kết nạp đảng viên mới nhân dịp ký niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 - 19/5/2017

  • Lễ trao Huy hiệu Đảng và Lễ kết nạp đảng viên mới nhân dịp ký niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 - 19/5/2017

  • Lễ trao Huy hiệu Đảng và Lễ kết nạp đảng viên mới nhân dịp ký niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 - 19/5/2017

  • Lễ trao Huy hiệu Đảng và Lễ kết nạp đảng viên mới nhân dịp ký niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 - 19/5/2017

Thư viện ảnh khác