Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

  • Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

  • Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

  • Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

  • Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

  • Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

  • Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Thư viện ảnh khác