Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm và làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang

  • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm và làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang

  • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm và làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang

  • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm và làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang

  • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm và làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang

  • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thăm và làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang

Thư viện ảnh khác