76Về việc bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (đợt 3)
77Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (bổ sung lần 1)
78Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (đợt 2)
79Quyết định phê duyệt phương án bồi thường công trình Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (đợt 4)
80QĐ Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
81Báo cáo về việc tổng kiểm kê khoáng sản rắn theo giấy phép đã cấp
82về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 14/GP-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh
83Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Công ty CP cấp thoát nước Tuyên Quang
84Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH thành Long
85Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Toàn Phương
86Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn 1
87Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang 2
88Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Công ty CP Xi măng Tuyên Quang
89Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang 1
90Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang