736Thông báo số 19/VPĐK-TB v/v hủy giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản gắn liền với đất của bà Phạm Thị Tân, tổ 05, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang
737Quyết định 56/QĐ-STNMT v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất của hộ bà Hoàng Thị Đẹp, ông Lê Quang Quyết
738Quyết định 155/QĐ-STNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất hộ ông Hà Phúc Hữ, bà Lê thị Uyên
739Quyết định 154/QĐ-STNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất hộ ông Nguyễn Văn Quang, bà Ngô Kim Tuyết
740Quyết định 230/QĐ-STNMT v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất của ông Đoàn Chí Kiên
741Quyết định 229/QĐ-STNMT v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất của hộ bà Trần Thị Tỉnh, ông Vũ Ngọc Chiến
742Quyết định 228/QĐ-STNMT v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất của hộ bà Nguyễn Thị Huệ, ông Vũ Văn Trường
743Quyết định v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSd đất của hộ ông Trịnh Mạnh Hùng, bà nguyễn Thị Hiền
744Quyết định 222/QĐ-STNMT v/v hủy tang bổ sung Giấy chứng nhận của hộ bà Hoàng Thị Tiến, ông Đặng Văn Giáp
745Quyết định 221/QĐ-STNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSd đất của ông Đặng Trần Hoài, bà Phí Thị Thanh Huyền
746Quyết định 220/QĐ-STNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất của ông Đỗ Ngọc Sơn
747Quyết định 219/QĐ-STNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đát của bà Nguyễn Thị Thanh, ông Phạm Quang Thái
748Quyết định 201/QĐ-STNMT v/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất của ông Trần Văn Trung
749Quyết định 194/QĐ-STNMT v/v hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận QDS đất của ông Nguyễn Hữu Thịnh, bà Hoàng Thị Hà
750Quyết định 193/QĐ-STNMT v/v hủy trang Giấy bổ sung GCN QSD đất của ông Nguyễn Trọng Hiển, bà Trần Thị Luyến