1Quyết định số 18/QĐ-XPHC ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
2Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 13/QĐ-XPHC ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (Vụ Nguyễn Duy Hòa và Nguyễn Văn Tuệ)
4Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05/02/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021
5Quyết định số 16/QĐ-XPHC ngày 19/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa vụ Phạm Văn Tuân tại xã An Khang-thành phố Tuyên Quang
6Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2020
8Quyết định 02 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
9Danh mục các cuộc thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019
11Danh mục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018
12Văn bản về việc gửi Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2018
13Văn bản điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kiểm tra năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ
14Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
15Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường và đất đai đối với ông Nguyễn Văn Công