1Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (các công trình được cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước 06 tháng cuối năm 2020)
2Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (các công trình được cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước 06 tháng cuối năm 2020)
4Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Công ty Thiên Sơn)
5Giấy phép khai thác nước dưới đất tại thôn Khuôn Ráng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
6Giấy phép khai thác nước dưới đất tại xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
7Giấy phép khai thác nước mặt tại xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
8Giấy phép khai thác nước dưới đất tại xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
9Cấp lại Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho mỏ đá vôi Đội 1, tổ dân phố An Đinh, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
10Cấp lại giấy phép khai thác nước dưới đất phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho mỏ đá vôi Đội 1, tổ dân phố An Đinh, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
11Điều chỉnh cấp giấy phép khai thác nước dưới đất tại thôn 14, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang của Công ty cổ phần Hồ Toản
12Giấy phép khai thác nước dưới đất tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang của Công ty cổ phần Phú Lâm GLOBAL
13Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Công ty CP cấp thoát nước Tuyên Quang
14Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang 2
15Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của Công ty CP Xi măng Tuyên Quang