1Quyết định số 31/QĐ-STNMT ngày 08/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BN 326497, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 000911/YL do UBND thành phố Tuyên Quang ký ngày 08/3/2013 cấp cho ông Lương Đình Thế, thường trú tại Tổ 14, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 26/QĐ-STNMT ngày 26/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận E 0569337, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00337 QSDĐ/ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 20/10/1995 mang tên ông Trần Ngọc Đề
3Quyết định số 17/QĐ-STNMT ngày 18/01/2021 Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 906467, số vào sổ cấp giấy CH.00279 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 12/8/2012 cấp cho hộ ông Mai Văn Hưng và bà Hà Thị Bích, địa chỉ thường trú tại thôn Phố Chinh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 16/QĐ-STNMT ngày 18/01/2021 Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,số phát hành phôi giấy chứng nhận BĐ 955193, số vào sổ cấp giấy CH.00108 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 25/5/2011 cấp cho hộ ông Tô Văn Tiên và bà Viên Thị Phan, địa chỉ thường trú tại thôn Vĩnh Tường, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 07/QĐ-STNMT ngày 12/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận BO 535437, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 05038 do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 11/7/2013 cấp cho hộ ông Mạc Đức Cành và bà Nông Thị Thế, địa chỉ thường trú tại Tổ dân phố Tân Kỳ, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định v/v hủy giấy chứng nhận QSD đất, số vào sổ cấp giấy 00083 QSDĐ do UBND huyện Yên Sơn ký ngày 25/11/1996 cấp cho ông Trịnh Văn Tập, thường trú tại thôn 12, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên quang
7Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H.00343 do UBND huyện Sơn Dương ký tháng 01/2004 cấp cho hộ ông Vũ Đình Ấm và bà Công Thị Xuyên
8Quyết định Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 257431, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H. 04718 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 14/8/2007
9Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H.0034 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/9/1995
10Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy H.00082 do UBND huyện Chiêm Hóa ký ngày 30/5/1996
11Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00629/QSDĐ do UBND huyện Hàm Yên ký ngày 30/5/1996rú tại Thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
12Quyết định Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy chứng nhận AK 389836, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H.12060 do UBND huyện Sơn Dương ký ngày 27/4/2007
13Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00297/QSDĐ do UBND huyện Na Hang ký ngày 18/01/1996 cấp cho Hộ ông Hoàng Văn Tác
14Số 125/QĐ-STNM Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành phôi Giấy chứng nhận AE 973338 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 22/11/2007
15Quyết định vv hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình in, viết giấy chứng nhận