Xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ TN&MT giai đoạn 2019-2020

Với mục tiêu nhằm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tài nguyên và môi trường, đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và các hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Ngày 6 tháng 11 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020.

Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020 được xây dựng bao gồm các lĩnh vực: Biển và Hải đảo; Khí tượng thủy văn; Tài nguyên nước; Viễn thám; Công nghệ thông tin; Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý; Địa chất và khoáng sản; Biến đổi khí hậu; Môi trường; Đất đai. Với mục tiêu giai đoạn 2019-2020 sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới 60 Tiêu chuẩn quốc gia, 08 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 70 Quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Tải 3370/QĐ-BTNMT tại đây
 

Nguồn tin: Monre