Công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 3/4/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định, bãi bỏ các thủ tục hành chính gồm: 

1. Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được công bố tại Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được công bố tại Quyết định số 1723/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3. Thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính trên các loại bản đồ trước khi xuất bản được công bố tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Thẩm định việc thể hiện đường biên giới quốc gia trên các loại bản đồ được công bố tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 

 
Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
 
Thủ tục hành chính cấp trung ương gồm: Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I. Cơ quan thực hiện là Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II.  Cơ quan thực hiện là Sở Tài nguyên và Môi trường.

Danh mục thủ tục hành chính được thay thế

Thủ tục hành chính cấp trung ương bao gồm 05 thủ tục hành chính như: Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;  được thay thế là thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Cơ quan thực hiện là Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Thủ tục hành chính cấp trung ương gồm 02 thủ tục hành chính: Thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính trên các loại bản đồ trước khi xuất bản; Thẩm định việc thể hiện đường biên giới quốc gia trên các loại bản đồ. Việc các thủ tục hành chính này được quy định cụ thể tại Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.
 

Nguồn tin: monre.gov.vn