Lịch công tác của lãnh đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang
Tuần thứ 33 từ ngày: 14/08/2017 đến ngày: 20/08/2017
<< Tuần trước   Tuần tiếp theo >>   Tuần này
Thứ / ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo chủ trì Lãnh đạo đơn vị/Chuyên viên giúp việc Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 15/08/2017
14:00 - 17:00 Thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản. Lãnh đạo Sở Phòng họp tầng 2 - Nhà B - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thứ sáu 18/08/2017
14:00 - 17:00 Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII. Lãnh đạo Sở Hội trường tầng 5 - Nhà A - Sở Tài nguyên và Môi trường