08:24 ICT Thứ năm, 04/06/2020

Trang nhất » Văn bản pháp quy » Tài nguyên nước

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ( 602 Đã xem )
Ngày ban hành : 14/04/2008 00:00
Ngày hiệu lực : 14/04/2008 00:00
Cơ quan ban hành :
Người kí : Thứ trưởng Đào Xuân Học
Nội dung :

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

______ 

Số: 51/2008/QĐ-BNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________ 

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

_____

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, gồm 02 nhóm Bộ chỉ số:

1. Bộ chỉ số cấp ngành.

2. Bộ chỉ số cấp chương trình.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, Giám đốc Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ trưởng; các Thứ trưởng;

- Ban Chủ nhiệm Chương trình;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài Nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Các Hội: Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Nông dân Việt Nam;

- Các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;

- Công báo và Website Chính phủ;

- Lưu VT Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Đào Xuân Học


Thông tin về bài viết
Số hiệu văn bản:
51/2008/QĐ-BNN
Gửi lên:
14/04/2008 00:00
Cập nhật:
14/04/2008 00:00
Dung lượng file đính kèm:
Không rõ
Đã tải về:
0
Tải về
 

Lịch công tác

Lịch công tác

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính

Thông tin dịch vụ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường
cập nhật covid - 19
Tiếp cận thông tin
Phần mềm quản lý văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Danh sách tài khoản PMQLVB
HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỪ
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Thông báo huỷ giấy chứng nhận
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Công báo Tuyên Quang
Giá đất
Giao lưu trực tuyến

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da