06:45 ICT Thứ hai, 21/05/2018

Trang nhất » Văn bản pháp quy

 Tìm kiếm văn bản 
 Từ khóa     Tìm theo:
 Lĩnh vực    
 Thể loại    
 Cơ quan ban hành    
 Ngày ban hành:  Từ: (d.m.y)  Đến:  (d.m.y)
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
 Văn bản Luật
21/2017/QH14 24.11.2017 Luật Quy hoạch Tải files
20/2017/QH14 23.11.2017 Luật Quản lý nợ công Tải files
18/2017/QH14 21.11.2017 Luật Thủy sản Tải files
17/2017/QH14 20.11.2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng Tải files
16/2017/QH14 15.11.2017 Luật Lâm nghiệp Tải files
 Nghị quyết của Quốc hội
55/2017/QH14 24.11.2017 Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV Tải files
56/2017/QH14 24.11.2017 Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Tải files
50/2017/QH14 14.11.2017 Nghị quyết về phân bổ sách Trung ương năm 2018 Tải files
49/2017/QH14 13.11.2017 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 Tải files
48/2017/QH14 10.11.2017 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 Tải files
 Văn bản chỉ đạo của tỉnh
06/2016/NQ-HĐND 06.12.2016 Nghị quyết Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 Tải files
08/2016/NQ-HĐND 06.12.2016 Nghị quyết Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Tải files
78/KH-UBND 23.09.2016 Kế hoạch thực hiện Đề án tha tù trươc thời hạn có điều kiện Tải files
38-KH/TU 12.09.2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư trung ương đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Tải files
29-KH/TU 29.08.2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng Tải files
 Văn bản hướng dẫn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
107/BC-TNMT 24.06.2013 Báo cáo số 107/BC-TNMT Tiến độ kê khai đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngày 15/6/2013 Tải files
450 /BCĐ-CGCN 13.06.2013 Văn bản hướng dẫn số 450 /BCĐ-CGCN Về việc xét, cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu theo hồ sơ kê khai, đăng ký đất đai của hộ gia đình, cá nhân Tải files
390/STNMT 29.05.2013 Công văn số 390/STNMT-VPĐK ngày 29/5/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v chỉ đạo thực hiện kê khai đăng ký, lập hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức kinh tế đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tải files
381/BCĐ-TNMT 27.05.2013 Công văn số 381/BCĐ-TNMT ngày 27/5/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang v/v rà soát, hoàn thiện và tổng hợp kết quả kê khai đăng ký đất đai Tải files
340 /STNMT-VPĐK 11.05.2013 Công văn số 340 /STNMT-VPĐK V/v đề nghị thực hiện kê khai đăng ký, lập hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tải files
 Tài liệu hướng dẫn xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai
91/KH-UBND 26.12.2013 Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp tỉnh Tuyên Quang Tải files
31/2013/TT-BTNMT 23.10.2013 Thông tư ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai Tải files
26.08.2012 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ HOÀN CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CSDL QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN DƯƠNG Tải files
 Quản lý đất đai
02/2018/QĐ-TTg 17.01.2018 Quyết định 02/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải files
91/VPCP-NN 04.01.2018 Văn bản V/v sửa đổi, bổ sung quy định ghi tên người sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT Tải files
01/CT-TTg 03.01.2018 Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai Tải files
5081/QĐ-BNN-TCLN 06.12.2017 Quyết định phê duyệt “Đề án thiết lập mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất Việt Nam giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030” Tải files
402/QĐ-UBND 17.11.2017 Quyết định Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở Tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Yên Sơn Tải files
 Đo đạc - Bản đồ
68/2017/TT-BTNMT 28.12.2017 Thông tư về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền Tải files
62/2017/TT-BTNMT 22.12.2017 Thông tư về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1:100.000.. Tải files
63/2017/TT-BTNMT 22.12.2017 Thông tư 63/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000 Tải files
54/2017/TT-BTNMT 07.12.2017 Thông tư ban hành địng mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000 Tải files
84/2017/NĐ-CP 18.07.2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ Tải files
 Môi trường
01/2018/TT-BTNMT 07.02.2018 Thông tư ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng Radar Tải files
140/QĐ-TTg 2018 26.01.2018 Quyết định phê duyệt Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải Tải files
409/VPCP-KTTH 11.01.2018 Văn bản về Thuế bảo vệ môi trường Tải files
01/2018/TT-BXD 05.01.2018 Thông tư quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh Tải files
32/2017/TT-BCT 28.12.2017 Thông tư về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất Tải files
 Tài nguyên nước
64/2017/TT-BTNMT 22.12.2018 Thông tư quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng Tải files
11/2018/TT-BTC 30.01.2018 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP.. Tải files
72/2017/TT-BTNMT 29.12.2017 Thông tư quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng Tải files
71/2017/TT-BTNMT 29.12.2017 Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa Tải files
75/2017/TT-BTNMT 29.12.2017 Thông tư về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất Tải files
 Khí tượng - Thủy văn
38/VPCP-NN 03.01.2018 Công văn về việc thu thập, tổng hợp số liệu kiểm kê khí nhà kính Tải files
3791/UBND-TNMT 30.11.2017 Công văn 3791/UBND-TNMT Về việc tăng cường phòng ngừa, ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của thiên tai Tải files
52/2017/TT-BTNMT 30.11.2017 Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Tải files
1670/QĐ-TTg 31.10.2017 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 Tải files
215/TB-VPCP 08.05.2017 Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Tải files
 Địa chất - Khoáng sản
04/2018/QĐ-TTg 23.01.2018 Quyết định về việc ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả.. Tải files
31/2017/TT-BCT 28.12.2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò Tải files
48/2017/QĐ-TTg 12.12.2017 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải files
60/2017/TT-BTNMT 08.12.2017 Thông tư Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn Tải files
139/2017/NĐ-CP 27.11.2017 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.. Tải files
 Tài nguyên và Môi trường
06/2018/QĐ-TTg 23.01.2018 Quyết định 06/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải files
08/QĐ-UBND 12.01.2018 Quyết định ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Tải files
67/2017/TT-BTNMT 25.12.2017 Thông tư về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường Tải files
136/2017/TT-BTC 22.12.2017 Thông tư về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường Tải files
1896/QĐ-TTg 28.11.2017 Quyết định về việc thành lập Viện khoa học tài nguyên nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải files
 Thanh tra
159/2016/NĐ-CP 29.11.2016 Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Tải files
2704/QĐ-BTNMT 24.11.2016 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 Tải files
08/2015/TT-TTCP 15.12.2015 Thông tư Quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra Tải files
05/2015/TT-TTCP 10.09.2015 Thông tư Quy định về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra Tải files
59/KH-UBND 14.08.2015 Kế hoạch Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Tải files
 Tổ chức cán bộ
10/NQ-CP 03.02.2018 Nghị quyết về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.. Tải files
172/QĐ-TTg 02.02.2018 Quyết định về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018 Tải files
08/NQ-CP 24.01.2018 Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW khóa XII.. Tải files
03/2018/QĐ-TTg 23.01.2018 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải files
01/2018/TT-BNV 08.01.2018 Thông tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tải files
 Kế hoạch - Tài chính
04/2018/TT-BTC 17.01.2018 Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng Tải files
01/NQ-CP 01.01.2018 Nghị quyết Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 Tải files
167/2017/NĐ-CP 31.12.2017 Nghị định quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Tải files
141/2017/NĐ-CP 07.12.2017 Nghị định 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Tải files
02/2017/TT-BNV 12.05.2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, nhà nước, tổ chức Chính trị - xã hội và xã hội Tải files
 Văn bản liên quan khác
13/NQ-CP 2018 08.02.2018 Nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018 Tải files
11/NQ-CP 05.02.2018 Nghị quyết về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch Tải files
113/QĐ-UBND 30.01.2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần Tải files
13/2018/NĐ-CP 23.01.2018 Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin Tải files
109-QĐ/TW 03.01.2018 Quyết định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên Tải files
 Công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, xã
703/QĐ-CT 25.06.2013 Quyết định số 703/QĐ-CT ngày 25/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 Tải files
409 /QĐ-UBND 22.07.2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Hưng Thành, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Tải files
Số: 374 /QĐ-UBND 08.07.2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Tải files
Số: 375 /QĐ-UBND 08.07.2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Tải files
368 /QĐ-UBND 08.07.2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Tải files
 Công khai quy hoạch sử dụng đất của các tổ chức
số 257/QĐ-UBND 05.08.2009 Về việc phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của Công ty chè Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Tải files
461 /QĐ-UBND 30.07.2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Công ty chè Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Tải files
574 /QĐ-UBND 31.12.2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Lâm trường Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Tải files
573 /QĐ-UBND 31.12.2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Lâm trường Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Tải files
575 /QĐ-UBND 31.12.2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Lâm trường Nguyễn Văn Trỗi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Tải files
 Công khai số liệu thống kê đất đai hàng năm
19/BC-UBND 17.03.2009 Báo cáo kết quả thống kê đất đai tỉnh Tuyên Quang năm 2008 Tải files
biểu 01 - TKĐĐ 17.03.2009 Kiểm kê diện tích đất nông nghiệp năm 2008 Tải files
biểu 02 - TKĐĐ 17.03.2009 Thống kê, kiểm kê diện tích đất phi nông nghiệp năm 2008 Tải files
biểu 03-TKĐĐ 17.03.2009 Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2008 Tải files
biểu 04-TKĐĐ 17.03.2009 Thống kê số lượng người sử dụng đất năm 2008 Tải files
 Danh sách Hộp thư điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên quang
10.06.2015 "DANH SÁCH TÀI KHOẢN PM QLVB CỦA CÁN BỘ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Tải files
28.05.2015 DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Tải files
07.05.2015 Danh sách hộp thư điện tử tên miền tuyenquang.gov.vn Tải files
18.04.2013 Danh sách hộp thư điện tử (Gmail) Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang năm 2013 Tải files
01.02.2009 Danh sách hộp thư điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang năm 2009 Tải files
 Cấp phép hoạt động thăm dò, khai thác Khoáng sản
32/GP-UBND 10.10.2016 Giấy phép thăm dò khoáng sản số 32/GP-UBND cho công ty TNHH Khánh Nam Tuyên Quang Tải files
20/GP-UBND 27.04.2015 V/v cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho HTX sản xuất khai thác đá vôi xã Đội Cấn Tải files
số 40/GP-UBND 26.06.2009 V/V cấp Giấy phép khai thác Khoáng sản cho Công ty cổ phần Prime Hào Phú Tải files
số 38/GP-UBND 22.06.2009 V/V cấp Giấy phép Thăm dò Khoáng sản cho Công ty cổ phần Hồng Phát Tải files
số 37/GP-UBND 15.06.2009 V/V cấp Giấy phép khai thác Khoáng sản cho Công ty Quản lý và Xây dựng phát triển đô thị Tải files
 Cấp phép hoạt động thăm dò, khai thác Tài nguyên nước
số 70/GP-UBND 24.10.2009 Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Tải files
số 60/GP-UBND 26.08.2009 Giấy phép khai thác nước dưới đất Tải files
Số 61/GP-UBND 26.08.2009 Giấy phép khai thác nước dưới đất Tải files
số 62/GP-UBND 26.08.2009 Giấy phép khai thác nước dưới đất Tải files
số 56/GP-UBND 06.08.2009 Giấy phép khai thác nước dưới đất Tải files
 Công khai số liệu thống kê, kiểm kê đất đai năm 2010
26/BC-UBND 31.03.2011 Báo cáo Kết quả thống kê đất đai tỉnh Tuyên Quang năm 2010 Tải files
01-TKĐĐ 31.03.2011 Thống kê diện tích đất nông nghiệp Tải files
02-TKĐĐ 31.03.2011 Thống kê diện tích đất phi nông nghiệp Tải files
03-TKĐĐ 31.03.2011 Thống kê diện tích đất đai Tải files
04-TKĐĐ 31.03.2011 Thống kê số lượng người sử dụng đất Tải files
 Công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường
05/QĐ-XPVPHC 03.07.2014 Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 03/7/2014 của Thanh tra Sở TN&MT trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần xi măng Tuyên Quang, địa chỉ tại xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Tải files
06/QĐ-XPVPHC 03.07.2014 Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC ngày 03/7/2014 của Thanh tra Sở TN&MT Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hoà An, địa chỉ tại tổ 3, phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang Tải files
17/QĐ-XPVPHC 15.04.2014 Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với ông Bùi Văn Duyệt, địa chỉ tại thôn Bờ Sông, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tải files
16/QĐ-XPVPHC 15.04.2014 Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi truờng và đất đai đối với ông Phạm Văn Quyền. Tải files
15/QĐ-XPVPHC 15.04.2014 Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường và đất đai đối với ông Bùi Văn Trí. Tải files
 

Lịch công tác

Lịch công tác

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính
Danh mục lưu trữ

Thông tin dịch vụ

PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
Cấp GCN QSD đất lần đầu trên địa bàn tỉnh
Góp ý dự thảo văn bản
Kế hoạch thanh tra về Tài nguyên và Môi trường
Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" và "Sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu du lịch" tỉnh Tuyên Quang
Thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường
Danh sách tài khoản PMQLVB
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Phần mềm quản lý văn bản
Thông báo huỷ giấy chứng nhận
Hộp thư điện tử
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
Công báo Tuyên Quang
Giá đất
Thủ tục Hành chính
Giao lưu trực tuyến
Quy hoạch các lĩnh vực ngành Tài nguyên và môi trường

dịch vụ SEO tổng thể website di dời dây chuyền sản xuất sửa nhà chuyên nghiệp nồi hơi tầng sôi dong phuc Máy làm đá viên may lam da Health Magazine may lam da vien song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe may lam da