,

Yêu cầu việc trích đo thửa đất

Lâm Văn Thi - Xóm 2, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang
HỎI:

Tôi đã đăng ký việc trích đo thửa đất trên Cổng thông tin điện tử trực tuyến của Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Tuyên quang từ ngày 5/04/2022 nhưng chưa nhận được thông tin để vào đi tách thửa cho gia đình. Đề nghị các phòng ban có liên quan xem xét giúp gia đình.

TRẢ LỜI:

Vấn đề ông hỏi, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

Ngày 05/4/2022, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã nhận được đơn đăng ký đo đạc của ông Lâm Văn Thi thông qua hình thức đăng ký trực tuyến qua Wesite:http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-dat.html.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã phân công giao nhiệm vụ thực hiện đơn đăng ký đo đạc của ông Thi cho Tổ đo đạc thành phố thực hiện (do ông Bùi Thanh Tâm, số điện thoại: 0795111191 làm Tổ Trưởng). Đề nghị gia đình chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến thửa đất và xác định rõ ranh giới phần diện tích cần thực hiện đo đạc, phối hợp với người đo đạc của Trung tâm để thực hiện.

Do dịch bệnh CoVid 19 kéo dài, nhu cầu đăng ký đo đạc thực hiện các quyền của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh lớn và còn nhiều hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký trước thời điểm ông Thi đăng ký nhưng hiện nay đang thực hiện. Do đó Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành đo đạc cho ông trong thời gian sớm nhất.

Câu hỏi cùng chuyên mục