,

xin van ban

vu quang anh - quanganhdhl@yahoo.com
HỎI:

ngay 6/8/2012 So tai nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 592/STNMT-CCĐĐ v/v hướng dẫn xử lý diện tích đất các nông, lâm trường trả lại địa phương, tôi đang rất cần có Thông tư số302/TT-ĐKTK ngày 28/10/1989 của Tổng cục Quản lý ruộng đất (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn thi hành Quyết định số201/QĐ-ĐKTK của Tổng cục Quản lý ruộng đất ngày 14/7/1989 về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

TRẢ LỜI:
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Thông tư số 302/TT-ĐKTK ngày 28/10/1989 của Tổng cục Quản lý ruộng đất hướng dẫn thi hành Quyết định số 201/QĐ-ĐKTK của Tổng cục Quản lý ruộng đất ngày 14/7/1989 về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Văn bản này hiện không có trên mạng Internet, để được cung cấp Văn bản này đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang để được cung cấp hoặc ong gửi địa chỉ hòm thư điện tử chúng tôi Scan văn bản gửi theo đường mạng Internet cho ông.

Câu hỏi cùng chuyên mục