,

Báo cáo ĐTM

Nguyễn Thành Luân - nguyenthanhluan721998@gmail.com
HỎI:

Đối tượng phải lập Đtm ở nghị định 40/2019 là như thế nào ạ? Có sự khác so với nghị đinh 18/2015 k ạ?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

- Hiện nay, đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được quy định tại khoản 3 Mục I phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

- Trước thời điểm Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực thì đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Câu hỏi cùng chuyên mục