,

NĐ 40

đặng thị hậu - hau.khmt@gmail.com
HỎI:

theo NĐ40/2019 /NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. phần phụ lục II DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.....ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Tại nhóm các dự án về xây dựng số thứ tự số 8 Dự án đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác. theo cột 5 đối tượng phải đăng ký kế hoạch BVMT từ 20 đến dưới 100 giường bệnh là phải lập. Trường hợp các cơ sở khám chuyên khoa răng hàm mặt thì có phải lập KHBVMT trường không ạ.

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại phụ lục II được sửa đổi tại khoản 3 Mục I phần phục lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP co hiệu lực từ ngày 01/7/2019 thì các cơ sở khám chuyên khoa răng hàm mặt không thuộc đổi tượng phải lập KHBVMT. Tuy nhiên Chủ cơ sở phải tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 72 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 “quy định về bảo vệ môi trường đối với bệnh viện và cơ sở y tế”

Câu hỏi cùng chuyên mục